Alternate Text

देव आणि गुरु-अभंग

देव आणि गुरु नका भेद करू ।

बावुगाची शीण नका मनी धरू ।। धृ . ।।

पोर्णिमेसी जातो अंबाबाईसी ।

सोमवारी भजतो श्री शंकरासी ।

तोचि ब्रह्मा, तोचि विष्णू अर्धनारी नटेश्वरू ।।१।।

भुकेल्यांना अन्न तहानलेल्यांना पाणी ।

यशवंत होई माझा तेव्हा चक्रपाणी ।

सुख शांती मोक्षाचा नका विचार करू ।।२।।

आकाशातून पडते पाणी अंती सागराशी ।

ब्रह्मा विष्णू महेशाचे रूप माझा गुरु ।।३।।

Yashwant Baba

गुरु थोर कि देव थोर म्हणावा असा प्रश्न बहुतेक भक्तांच्या मनामध्ये उभा राहतोच . पण देव दाखवणारा गुरूच असतो . नव्हे नव्हे गुरु हाच देव असतो . त्यामुळे गुर व देव हा भेद न करता सर्वस्व गुरुला अर्पण करावे . बहुतेक भक्त वाराप्रमाणे भजत असतात . कोणी पौर्णिमेला अंबाबाईला जातात. तर काही सोमवारी शंकराला जातात . पण सद्गुरूच्या ठिकाणी ब्रह्मा, विष्णू , महेश हि रूपे समाविष्ट असतात .

माझा सद्गुरु भुकेल्यांना व तहानलेल्यांना पाण्याची गरज असते. त्यावेळेस माझा सद्गुरु यशवंतबाबा हातात चक्र तयार असतो . सद्गुरु असेल तर तुम्ही सुखाचा, शांतीच व मोक्षाचा विचार करू नका. कारण त्याच्याजवळ सर्व काही आहे .

आकाशातून पडणारे पाणी शेवटी सागरामध्ये समाविष्ट होते . त्याप्रमाणे मी कोणत्याही देवाला नमस्कार केला तरी शेवटी तो माझ्या सद्गुरु यशवंत बाबांलाच मिळतो . असा माझा सद्गुर यशवंत ब्रह्मा, विष्णू, महेश यांचे रूपच आहे.

INDIA'S FIRST FREE MATRIMONY SERVICE

Godjodi.com | Join Today

posted on 10-Dec-2015