Alternate Text

!! गुरु रे गुरु सद्गुरु !!

गुरु रे गुरु सद्गुरु , माझा अंत नको पाहू !

तू सगुणरुप दाऊ, तुझे दर्शन कसे घेऊ !! धृ !!

क्षणाक्षणाला आठवण तुझी ! हे कसे तुला सांगू !

जन्मामागूनी जन्म घेऊनी ! मी कुठे तुला शोधू !

तू सगुणरुप दाऊ, तुझे दर्शन कसे घेऊ !! धृ !!

ताल सुरांचा गंध मजला ! गीत कसे गाऊ !

भक्ती पुष्प हे जाती सुकुनी ! चरणी कसे वाहू !!

तू सगुणरुप दाऊ, तुझे दर्शन कसे घेऊ !! धृ !!

अथांग माझी, अबोल भक्ती ! कशी तुला दाऊ !

एकच मनिषा यशवंत माऊली ! चरण तुझे पाहू !

तू सगुणरुप दाऊ, तुझे दर्शन कसे घेऊ !! धृ !!

घेवूनी जा मज, यशवंत माऊली ! इथे नको ठेवू !

दिन दयाळा सोडव आता ! माझा अंत नको पाहू !

तू सगुणरुप दाऊ, तुझे दर्शन कसे घेऊ !! धृ !!

जीवंनपणाचे नित्य मरण हे ! सांग कसे पाहू !

मायाजाळी इथे गुंतुंनी ! तुझ्याविणा मी कसा पाहू !

तू सगुणरुप दाऊ, तुझे दर्शन कसे घेऊ !! धृ !!

श्री. एम.एस.जगदाळे (बापू)
मु. पो. बिदाल ता. माण. जि. सातारा .

posted on 11-Aug-2015